תקנון

תנאי אבטחה ושימוש • אתר kv-estate.com (להלן: “האתר“) מופעל קבוצת אסטייט , מספר טלפון 079-5723055 כתובת: קרית המדע,3 , ירושלים.
 • החברה לא מאשרת עסקה באתר לכן אין צורך להזין מספר כרטיס אשראי או פרטים מזהים אחרים .
 • המידע שנאסף לא ישמש את החברה לשיווק גורמי צד ג׳ , ויעשה בו שימוש אך ורק לצורך שיווק הצעות להשקה של האתר.
 •  החברה שומרת על זכותה לשנות את תקנון זה מעת לעת, אולם שינוי בתקנון יחול רק על שירות שניתן אחריו.
 • כותרות התקנון מובאות לשם הנוחות והתמצאות ולא ישמשו לצורך פרשנות התקנון.

 

תנאים כלליים

סודיות ופרטיות

 1. החברה מתחייבת לפעול, כמיטב יכולתה, בעצמה או באמצעות מי מטעמה, לשמירת המידע האישי שנמסר השארת הפרטים, ולא תעשה בו שימוש אלא לצורך מטרות המופיעות להלן. יצוין, כי החברה ו/או מי מטעמה נוקטים באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע בהתאם לתקני PCI DSS.
 2. עם זאת יודגש, כי מכיוון שהמידע נשמר בסביבה מקוונת ומטבע הדברים ככזו היא חשופה לניסיונות פריצה של גורמים עוינים, אין ביכולת החברה להבטיח את שמירת המידע באופן מוחלט מפני חדירת גורמים עוינים כאמור למחשביה או של מי מטעמה.
 3. לאור האמור לעיל מסכים המתעניין, שאם למרות אמצעי האבטחה שנוקטת החברה ו/או מי מטעמה לא יעלה בידה להבטיח את שמירת המידע, לא תהיה למשלם כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגדה.
 4. החברה תהא רשאית לעשות שימוש ב”עוגיות” (“cookies” – קבצי טקסט קטנים אשר מאוחסנים על ידי השרת של החברה ו/או מי מטעמה על הכונן הקשיח של המחשב בו הרוכש משתמש באמצעות דפדפן האינטרנט שלו), על מנת לספק לרוכש שירות מהיר ויעיל ולחסוך ממנו את הצורך להזין את פרטיו האישיים בכל כניסה לאתר. עם זאת, יובהר כי ה”עוגיות” אינן מכילות כל מידע שמזהה את הרוכש באופן אישי וביכולתו לכוון את תוכנת הדפדפן שלו כך שלא ייקלטו במחשב “עוגיות” או שיימחקו.
 5. החברה לא תעביר את פרטיו האישיים של הרוכש לאחר פרט למקרים הבאים:
 • לצורך העברתו לחברת האשראי לצורך ביצוע ההזמנה.
 • אם עבר הרוכש על החוק.
 • במסגרת הליך שיפוטי שיתקיים בין החברה לרוכש, או בהתאם לצו שיפוטי.
 1.  יודגש, שבאפשרות הרוכש לרכוש כרטיסים במרכז ההזמנות ובמקרה שכזה, הזמנת הכרטיסים תעשה טלפונית באמצעות מענה אנושי ולא באמצעות מערכת מקוונת.

תנאים נוספים

 1. החברה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראיים לכל נזק ישיר או עקיף, תוצאתי או מיוחד שייגרם למשלם או לצד שלישי, כתוצאה מהמידע באמצעות האתר. אחריות החברה תהיה מוגבלת לכל היותר להחזר כספו של המשלם.
 2. הדין החל על התקנון הינו הדין הישראלי. סמכות השיפוט הבלעדית בכל מחלוקת בין החברה למשלם, לרבות בגין תנאי התקנון תהיה לבית המשפט המוסמך במחוז ירושלים בלבד.
 3. החברה תהא רשאית להסב ו/או להעביר את זכויותיה וחובותיה לפי תקנון זה, כולן או מקצתן, לכל גורם שהוא, ללא צורך באישור או יידוע המשתמש.
 4. החברה רשאית לבטל/ לשנות את השירותים בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.